PLAATS IN DE ORGANISATIE:

 • De Regio Noord-Holland Midden is het niveau tussen de (plaatselijke) groepen in het werkgebied en het landelijk bestuurlijk niveau
 • Maakt deel uit van het Algemeen Bestuur en van het Dagelijks Bestuur van de Regio Noord-Holland Midden

DOEL VAN DE FUNCTIE:

 • Geeft leiding aan het Algemeen Bestuur en aan het Dagelijks Bestuur van de Regio Noord-Holland Midden.
 • Vertegenwoordigt samen met de secretaris de Regio “in en buiten rechte”, in aangelegenheden met derden 

HOOFDTAKEN:

 • Vertaalt het landelijk beleid in beleid op regioniveau
 • Is verantwoordelijk voor het opstellen van beleidsplannen
 • Ziet er op toe dat deze korte en lange termijn beleidsplannen op een juiste wijze worden gecommuniceerd met de bij de regio aangesloten groepen
 • Leidt de bestuursvergaderingen en is, in samenwerking met de secretaris, verantwoordelijk voor de opstelling van vergaderagenda’s 
 • Ziet er op toe dat gemaakte afspraken worden nagekomen
 • Let er op dat er een goede verdeling is van de bestuurlijke activiteiten
 • Zit de Regioraadsvergaderingen voor
 • Ziet er op toe dat besluiten en activiteiten niet strijdig zijn met de statuten en/of (huishoudelijk) reglementen van zowel de Regio als de vereniging Scouting Nederland 
 • Legt namens het bestuur verantwoording af aan de groepen t.b.v. de Regioraad
 • Presenteert beleids- en werkplannen aan de Regioraad
 • Verzorgt netwerkontwikkeling en communicatie met subsidiegevers (c.q. derde geldstroom)
 • Delegeert een aantal taken naar de vice-voorzitter
 • Ondersteunt de groepen in de contacten naar (provinciale/gemeentelijke) overheid aangaande vergunningen, subsidies en andere formele aangelegenheden
 • Bezoekt het voorzittersoverleg van het Landelijk Bestuur
 • Houdt tevens de bestuurscontacten met andere regio’s

BENODIGDE  DESKUNDIGHEID:

 • Beschikt over vergadertechnische-, communicatieve- en organisatorische vaardigheden
 • Moet bestuurlijke activiteiten kunnen coördineren, stimuleren, activeren en delegeren
 • Beschikt over goede contactuele eigenschappen en heeft “team-leider” kwaliteiten
 • Is in staat een goed overzicht te houden tijdens vergaderingen en bijeenkomsten
 • Moet bekent zijn met de statuten, huishoudelijk reglement e.d. van zowel de Regio Noord-Holland Midden als deze van Scouting Nederland

GEWENST:

 • Affiniteit met vrijwilligerswerk in het algemeen en met Scouting in het bijzonder
 • Bereidheid tot het volgen van cursussen en training om deskundigheid aan te vullen, dan wel te verdiepen
 • Klant- en resultaatgerichte instelling en projectmatig kunnen werken
 • Kunnen functioneren in spanningsveld van een landelijke organisatie met regionale vertakkingen
 • Open staan voor veranderingen en deze kunnen doorvoeren (vernieuwingsgericht management)

Meld je nu aan via Scouts online via de link hier onder of reageer via het algemene contactformulier.

https://sol.scouting.nl/hrm/vacancy/5919